Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Oddział przedszkolny

REKRUTACJa DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w pierwszej kolejności dla kandydatów w wieku 6 lat, mających ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Jeżeli, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w oddziale przedszkolnym, prowadzone będzie postępowanie uzupełniające, w którym uczestniczyć mogą także kandydaci w wieku 5 lat.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria ustawowe i szkolne.
 4. Oddział przedszkolny nie jest przedszkolem rejonowym i nie posiada wyznaczonego obwodu.
 5. Kolejność zgłoszenia wniosków ma znaczenie.
 6. Rekrutacja przeprowadzana jest w formie tradycyjnej na podstawie wniosków w formie papierowej składanych przez rodziców/opiekunów prawnych na dzienniku podawczym szkoły, tj. w sekretariacie szkoły.
 7. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów ustawowych do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w szkole.
 8. Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 9. W przypadku braku potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka zakwalifikowanego woli zapisu do oddziału przedszkolnego, wolne miejsce przyznane zostanie kolejnemu kandydatowi z listy rekrutacyjnej.
 10. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w oparciu o takie same kryteria i zasady.
 11. O ilości otwartych oddziałów przedszkolnych decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie analizy ilości złożonych wniosków oraz warunków lokalowych.
 12. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia oddziału przedszkolnego w przypadku braku wystarczającej ilości kandydatów.

I ETAP REKRUTACJI – KRYTERIA USTAWOWE

Kryteria ustawowe rekrutacji do oddziału przedszkolnego

II ETAP REKRUTACJI – KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Kryteria organu prowadzącego do rekrutacji oddział przedszkolny 2023/2024

W przypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości punktów także w II etapie rekrutacyjnym o przyjęciu decyduje kolejność dokonywania zgłoszeń.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2023/2024

PLIKI DO POBRANIA