Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Klasa pierwsza

PROCEDURY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

I. OBOWIĄZEK SZKOLNY

W roku szkolnym 2024/2025 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

 1. urodzone w roku 2017,
 2. urodzone w roku 2016 z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego,
 3. urodzone w roku 2018, na wniosek rodziców (6-latki, które korzystały z rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki).

Dzieci do klas pierwszych przyjmowane są w drodze:

 1. ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową lub
 2. REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.


II. TERMIN REKRUTACJI

Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się w dniu 4 marca 2024 r. o godzinie 9.00, a zakończy w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godzinie 15.00.

Obowiązywać będzie rekrutacja elektroniczna poprzez stronę internetową:

https://sp-bielsko-biala.nabory.pl/


III. DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą strony internetowej https://sp-bielsko-biala.nabory.pl, z której należy wydrukować zgłoszenie i podpisane dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 4 marca do 5 kwietnia 2024 r. wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie szkoły oraz klauzulą informacyjną.

Druk zgłoszenia można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej – z pominięciem strony internetowej.

WAŻNE!

Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie, należy podpisać (podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych) i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie od 4 marca do 5 kwietnia 2024 r.


IV. REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie elektronicznym za pomocą strony internetowej https://sp-bielsko-biala.nabory.pl w terminie od 4 marca do 5 kwietnia 2024 r. wskazując w nim maksymalnie 3 szkoły:

 1. "pierwszego wyboru" – szkoła preferowana,
 2. "drugiego wyboru" (można, ale nie trzeba jej zaznaczać),
 3. "trzeciego wyboru" (można, ale nie trzeba jej zaznaczać).

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) i przynieść do sekretariatu szkoły "pierwszego wyboru" w terminie od 6 marca do 5 kwietnia 2023 r. wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów oraz klauzulą informacyjną. Druk wniosku można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej.

WAŻNE!

Wniosek wypełniony w systemie elektronicznym, ale  n i e d o s t a r c z o n y  do szkoły w terminie od 4 marca do 5 kwietnia 2024 nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


V. KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej – 20 pkt.
 2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji – 10 pkt.
 3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.
 4. Kandydat uzyskał akceptację komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja - 40 pkt.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu kryterium 

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

VI. HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

Harmonogram rekrutacji klasy pierwszej 2023/2024