Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im.M. Reja w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, prowadzony jest monitoring wizyjny.
 1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowane przez dyrektora szkoły.
 2. W Szkole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Monitoring wizyjny jest stosowany zgodnie z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia.
 5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: parking szkolny, korytarze budynku, szatnie.
 6. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne.
 7. Nagrania z monitoringu mogą być przechowywane do 30 dni.
 8. Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe jakim jest wizerunek osób utrwalony na urządzeniu rejestrującym.
 9. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
 12. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.