Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nazwa instytucji znajdującej się pod adresem http://sp10rejbb.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej,
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-05-06. Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia: 2024-03-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena Laszczak, sekretariat@sp10rejbb.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 819 18 89.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Komorowickiej, oraz drugie z tyłu budynku.

 • Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma wind.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

  w budynku żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Budynek nie posiada własnego parkingu

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 • Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie korytarza. Podłogi w obrębie każdej kondygnacji  w obu budynkach są poziome, bez pochylni i uskoków.