Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

Zapraszamy uczniów i rodziców klas ósmych do zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Rekrutacja do szkoły średniej jest kilkuetapowa i rozpoczyna się maju.
O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów, na które składają się m.in. wyniki z egzaminu ósmoklasisty, oceny ze świadectwa. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Maksymalnie można uzyskać 200 punktów. Szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym przelicznik ocen, uzyskanej liczby punktów z egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431)

W internecie można znaleźć kalkulatory, które pomogą obliczyć orientacyjną liczbę punktów przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej np. Kalkulator punktów.

WAŻNE! O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów, jednak podanie należy złożyć w terminie.

❗ Terminy postępowania rekrutacyjnego - LINK 

W województwie śląskim rekrutacja będzie prowadzona za pomocą strony - szczegóły wkrótce

Uczeń w rekrutacji może złożyć wnioski do maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych. Etapy rekrutacji można podzielić na:
- otwarcie rekrutacji i złożenie wniosku,
- uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- uzupełnienie podania o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

W przypadku osób, które starają się o miejsce w szkole dwujęzycznej lub oddziale dwujęzycznym, a także na kierunkach, w których wymagana jest odpowiednia sprawność fizyczna, rekrutacja jest rozbudowana o dodatkowe etapy np. sprawdzian kompetencji językowych.

Podanie kandydata jest pełne dopiero po uzupełnieniu go o zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty .Do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć:
- wniosek o przyjęcie,
- świadectwo ukończenia ósmej klasy,
- zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.
Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność z oryginałem maksymalnie trzech kopii świadectwa ukończenia podstawówki oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

WAŻNE! W przypadku szkół branżowych rekrutacja może się różnić w zależności od wybranego kierunku, np. może być wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły.

PRZYDATNE LINKI

  1. Informacje o rekrutacja do szkół ponadpodstawaowych na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach  https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rekrutacja/rekrutacja-szkoly-ponadpodstawowe/
  2. Ścieżki kształcenia https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
  3. Ścieżki kariery - wybór zawodów wraz z m.in. ich opisem, specyfikacją, wymaganiami i umiejętnościami, potrzebnymi przedmiotami szkolnymi, przykładową ścieżką kariery 
    https://mapakarier.org/sciezki-kariery/ 
  4. Jak znaleźć swoją drogę do kariery? Poradnik dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej 
    https://dokariery.pl/documents/20184/448388/ECAM_JakZnalezcSwojaDrogeDoKariery_eBook.pdf